I. WARUNKI OGÓLNE:

 1. Właścicielem Sklepu Internetowego jest X-PORT Marcin Banasiak.
 2. Sklep Internetowy znajdujący się pod adresem www.x-port.pl umożliwia dokonywania zakupów za pośrednictwem internetu.
 3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Nabywcą.
 4. Ceny podane w sklepie są cenami brutto.
 5. X-PORT nie wystawia faktur VAT.
 6. Sklep prowadzi sprzedaż tylko na terenie Polski.

II. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIEŃ:

 1. Podstawą realizacji dokonywanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia który jest dostępny na stronie Sklepu Internetowego www.x-port.pl.
 2. Prawidłowo wypełniony formularz zamówienia powinien posiadać nazwę i cechy produktu, ilość produktu, nazwę lub imię i nazwisko nabywcy, adres odbioru, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail nabywcy.
 3. Nieprawidłowe wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.
 4. Kupujący może dokonywać zamówień drogą telefoniczną lub w wiadomości e-mail, przy czym realizacja zamówienia dokonanego w ten sposób odbywa się po zaksięgowaniu płatności na wskazanym koncie bankowym.
 5. W przypadku gdy dane odbiorcy są inne niż nabywcy, należy uwzględnić to w formularzu, w postaci wiadomości do sprzedającego.
 6. W przypadku niemożliwości realizacji zamówienia w całości lub części, lub nie dotrzymania terminu realizacji zamówienia sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia nabywcy.
 7. Zwrot dokonanych płatności przez nabywcę w przypadku niemożliwości realizacji zamówienia odbywa się w terminie maksymalnie 14 dni od daty płatności.
 8. Czas realizacji zamówienia to 3-7 dni roboczych, od momentu otrzymania wpłaty.
 9. Zastrzega się brak czasowy towaru, o czym nabywca zostanie niezwłocznie powiadomiony.
 10. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie przesyłki z powodu błędnie podanego adresu przez nabywcę. Ponowna wysyłka towaru odbywa się na koszt nabywcy.

III. REKLAMACJE I GWARANCJA:

 1. Sprzedający odpowiada wobec nabywcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne bądź prawne Towaru.
 2. Produkty oferowane w Sklepie Internetowym www.x-port.pl objęte są gwarancją producenta. Podstawą reklamacji jest karta gwarancyjna (o ile taką przewidział producent/importer) lub dowód zakupu.
 3. Reklamacje należy zgłaszać pod adresem biuro@x-port.pl.
 4. Nabywca jest zobowiązany sprawdzić zawartość paczki w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia Towaru lub jego braku należy sporządzić protokół szkody.
 5. Nabywca, w przypadku reklamacji odsyła paczkę na adres sklepu www.x-port.pl . Koszty przesyłki w przypadku uznanej reklamacji ponosi sprzedający.
 6. Sklep rozpatruje reklamację w ciągu 21 dni od daty zwrotu towaru, wraz z opisem niezgodności.

IV. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Nabywca może odstąpić od umowy zawartej na odległość w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy (data wystawienia rachunku lub paragonu).
 2. Warunkiem odstąpienia od umowy, jest zwrot nienaruszonego towaru, wraz z dowodem zakupu w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy.
 3. Sklep w ciągu 3 dni sprawdza stan zwróconego towaru i w ciągu 7 dni od sprawdzenia towaru zwraca Nabywcy zapłacona kwotę.
 4. Prawo do odstąpienia umowy sprzedaży zawartej na odległość, przysługuje jedynie osobie fizycznej, dokonującej czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:

 1. Podanie danych osobowych przez nabywcę jest dobrowolne, jednocześnie nie podanie tych danych uniemożliwia obsłudze sklepu realizację zamówienia. Podstawa prawna przetwarzania danych przez Administratora to niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).
 2. Dane osobowe nie zostaną przekazane osobom ani firmom trzecim.
 3. Podanie danych osobowych jest jednoznaczne ze zgodą na przechowywanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tych danych, jedynie w celu realizacji zamówienia.
 4. Dane osobowe są przetwarzane i przechowywane z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych.
 5. Każdy klient ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, prawo do ich uaktualniania oraz prawo żądania do zaprzestania przetwarzania i przechowywania swoich danych osobowych w bazie danych, a także prawo do przeniesienia swoich danych. W tym celu należy się skontaktować przez adresy podane na stronie internetowej sklepu.
 6. W przypadku dokonywania transakcji za pomocą serwisu Przelewy24, Sklep Internetowy przekazuje niezbędne dane firmie Dialcom24 Sp. z o.o. , do realizacji płatności. Serwis Przelewy 24 nie wykorzystują przekazanych danych w żaden inny sposób.
 7. Administratorem danych jest firma X-PORT Marcin Banasiak, Gawronki 2; 99-100 Łęczyca.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. W sprawach nieuregulowanych regulaminem sklepu, obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta. (Dz. U. z 2014r., poz 827).
 2. Niniejszy regulamin może zostać zmieniony.
 3. Zmiany regulaminu zostaną opublikowane na stronie internetowej i wchodzą w życie po upływie 14 dni od daty ich publikacji.